เว็บงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้จัดสร้างเว็บใหม่แล้ว คลิ๊กเข้าเว็บด้านล่างได้เลยครับ…

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โฆษณา

ปฏิทินปฏิบัติงานงานกิจกรรม

ปฎิทินงานกิจกรรม 57

ปฏิทินปฏิบัติงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

แบบสอบถาม ปี 2556

แบบม.6

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน 4 ตัวบ่งชี้และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

คลิ๊กได้เลยครับ……

1. แบบม.6/6.4/ศิลปะ วัฒนธรรม

2. แบบม.6/6.4/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. แบบม.6/6.4/กีฬา นันทนาการ

4. แบบ ม.6/6.4/เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพถวายสัตย์ปฏิญาณคลิ๊กที่นี้…ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

มหกรรมอาชีวเกษตรแฟร์

fft1

คำสั่ง อกท.ภาคใต้

ที่ระลึกในวันไหว้ครู ๕๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
แจกหนังสือวิธีสร้างบุญบารมี ผู้แต่ง: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙

ของแจกในวันสถาปนา ปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

๑. พระผงกรรมฐานจักพรรดิ
๒. ลูกแก้วจักรพรรดิ
๓. เหรียญสตางค์ทำน้ำมนต์
๔. แผ่นพับบทสวดมนต์
๕. หนังสือธรรมะ/หนังสือสวดมนต์
๖. ใบฝอยการอธิษฐาน

ศิษย์เก่า ฯ ท่านใดสนใจของที่ระลึก เพิ่มเติมติดต่อขอรับ ได้ที่… งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วป.ติณสูลานนท์