เว็บงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้จัดสร้างเว็บใหม่แล้ว คลิ๊กเข้าเว็บด้านล่างได้เลยครับ…

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

Advertisements

ปฏิทินปฏิบัติงานงานกิจกรรม

ปฎิทินงานกิจกรรม 57

ปฏิทินปฏิบัติงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

แบบสอบถาม ปี 2556

แบบม.6

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน 4 ตัวบ่งชี้และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

คลิ๊กได้เลยครับ……

1. แบบม.6/6.4/ศิลปะ วัฒนธรรม

2. แบบม.6/6.4/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. แบบม.6/6.4/กีฬา นันทนาการ

4. แบบ ม.6/6.4/เศรษฐกิจพอเพียง