• Blog Stats

    • 6,711 hits
  • Meta

  • Advertisements

เครื่องหมายประจำตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. และครูที่ปรึกษา

เครื่องหมายประจำตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. และครูที่ปรึกษา

1.  รูปอาทิตย์รุ่งอรุณ  เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของนายก อกท.

2.  รูปไถ  เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของรองนายก อกท.

3.  รูปรวงข้าว  เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเลขานุการ

4.  รูปพระยาเทพศาสตร์สถิต  เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเหรัญญิก

5.  รูปธงไตรรงค์  เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของผู้สื่อข่าว

6.  รูปพนมมือไหว้  เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของปฏิคม

7.  รูปคบเพลิง  เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดำเนินงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: